SIE 5

SIE 1-4 har tjänat Sveriges företag väl i nästan 25 år, men har haft ett ökande behov av att moderniseras. I arbetet med det nya filformatet SIE 5 har vi tagit fasta på det som gjort SIE 1-4 så framgångsrikt, och med varsam hand anpassat och utökat filformatet till modern teknik och filstruktur. Det nya SIE-formatet utgör alltså en vidareutveckling av de äldre SIE-formaten. Filernas uppbyggnad och tänkta användningsområden är därför i huvudsak de samma som tidigare.

Nyheterna inom det nya filformatet återfinns framför allt inom följande områden:

  • Modern filstruktur (XML-baserad). Nästan alla moderna filformat bygger på filstandaden XML, som är ett generellt sätt att representera strukturerade data, oavsett tillämpningsområde. Det har därför varit en självklarhet att SIE 5 ska följa XML.
  • Etiketter på engelska. De äldre SIE-formaten innehåller etiketter (taggar) på svenska (t ex #KONTO och #VER). För att etiketterna ska vara begripliga även för användare och utvecklare med andra språk har vi i SIE 5 valt att använda engelskspråkiga etiketter.
  • Fler uppgifter. SIE 5 ger möjlighet att föra över sådan information som inte omfattas av de äldre filformaten, t.ex. reskontror och inventarieförteckningar.
  • Ny begreppsapparat till följ av ny normgivning. Genom den bokföringslag som infördes år 2000, samt de allmänna råd som utfärdats av Bokföringsnämnden, har vi fått en delvis ny begreppsapparat. SIE 5 har anpassats till denna.
  • Högre krav på fullständighet. Med SIE 5 har vi försökt strama upp enhetligheten i genererade filer.
  • Elektroniska dokument. I SIE 5 har vi därför infört möjligheter att på ett standardiserat vis antingen bifoga eller hänvisa till elektroniska dokument.
  • Filskydd (förändringsskydd). SIE 5 anvisar hur elektroniska signaturer ska lagras, baserat på den vedertagna standarden XMLDsig.

Vidare har dokumentationen av filformatet utökats kraftigt, i syfte att ge varje del av filstrukturen en sträng och entydig innebörd. Målet är att i möjligaste mån undvika att sändare och mottagare gör olika tolkningar av informationen i filen.

Dokumentation:

SIE-formatet, utgåva 5 (.pdf)

XML-schema för SIE 5 (.xsd)

Exempelfiler (Sample files.zip)