SIE-Gruppen är en intresseförening för utveckling och administration av SIE-standarden. Föreningen har ett trettiotal medlemmar vilka främst representerar den svenska programvaruindustrin, redovisnings och revisionsbranschen samt andra branschorganisationer. Verksamheten bedrivs utan vinstsyfte. Styrelsens medlemmar svarar för det löpande arbetet, och för vissa specifika uppgifter etableras arbetsgrupper där representanter från medlemsföretagen ingår.

Föreningen har till ändamål:

 • att utarbeta och underhålla standardiserade filformat.
 • att tolka och sprida information om en standardiserad överföring av redovisningsdata.
 • att verka för en effektiv och entydig tillämpning av de standardiserade formaten.
 • att tillvarata medlemmarnas intressen kring en standardiserad dataöverföring.
 • att främja rationella metoder i fråga om kommunikation mellan ekonomiskadministrativa program i olika miljöer.

Bli medlem

Ansök om medlemskap »

Historik

Här kan du läsa mer om historien bakom SIE-Gruppen och SIE-standarden:

Läs mer »

Redovisningsfrågor

SIE-gruppen tar aktiv del i redovisningsfrågor bland annat genom sitt delägarskap i BAS-kontogruppen.

SIE-Gruppen är medlem med rösträtt i BAS-intressenternas Förening, en ideell förening som har till ändamål att förvalta och utveckla BAS-kontoplanen. Föreningens medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. Verksamheten bedrivs genom det helägda dotterbolaget BAS-kontogruppen i Stockholm AB.

SIE-Gruppen är även representerad i BAS styrelse. Detta ger SIE-Gruppen, som sammanslutning av programtillverkare, en viktig möjlighet att påverka BAS-Gruppens arbete samt en möjlighet till dialog med andra aktörer på marknaden.

Du kan få mer information om BAS och dess organisation på www.bas.se.

SIE-gruppen har representant i Bokföringsnämnden.

SIE-gruppen har representant i XBRL.

Styrelsen

SIE-gruppens styrelse består av nedanstående personer. Val av styrelse sker en gång om året på föreningsstämman.

  • Mikael Carlson (ordförande) – Srf konsulterna – mikael.carlson@srfkonsult.se>
  • Lage Wikstrand (kassör/suppleant) – Srf konsulterna/Lagwiks Redovisningsbyrå AB ekonomi@sie.se
  • Lars Hansson (ledamot) Edison Solutions AB – lars.hansson@edison.se>
  • Ulf Nilsson (ledamot) Wolters Kluwer AB – ulf.nilsson@wolterskluwer.se>
  • Ingemar Börjesson (ledamot) Hogia AB – ingemar.borjesson@hogia.se>
  • Anna Olandersson (ledamot) Fortnox AB – anna.olandersson@fortnox.se>
  • Camilla Carlsson (ledamot) – FAR – camilla.carlsson@far.se>
  • Anders Nilsson (suppleant) Visma AB – anders.nilsson@visma.com>
  • Lena Sörell (suppleant) BL Info – lena.sorell@blinfo.se
  • My Bolin (suppleant) – Far/Balansen HB – my.bolin@balansen.se>
  • Susanna Lindkvist (suppleant) Visma AB – susanna.lindkvist@visma.com>
  • Anna-Greta Erikson (adjungerad) SCB – annagreta.erikson@scb.se>
  • Liz Kilenius (adjungerad) Skatteverket – liz.kilenius@skatteverket.se>

Mer information

Föreningens stadgar (pdf)