Vad är SIE

SIE-formatet är en standard framtagen är att enkelt kunna flytta redovisningsdata mellan olika programvaror oavsett från vilken programvaruleverantör som programmet kommer.

SIE kan användas för att utbyta data mellan olika program i din egen dator, men också för att skicka data mellan företag, t ex från en företagare till revisorn. Tack vare SIE kan olika typer av program både hämta och lämna redovisningsdata på ett standardiserat sätt.

Broschyr om SIE-formatet

Användningsområden för SIE

  • Utbyte av redovisningsdata mellan bokföringsprogram
  • Import av data från försystem såsom fakturerings och lönesystem
  • Export av bokföring till boksluts, analys och inkomstdeklarationsprogram
  • Återföring av bokslutstransaktioner till bokföringsprogram

SIE utgår från redovisningsprogrammet. Bokföringsdata kan exporteras till olika program för efterbearbetning, t ex deklaration, analys och bokslut. Bokföringsdata kan också importeras till redovisningsprogrammet från olika typer av försystem, t ex löne- eller faktureringsprogram.

Formatbeskrivningen är öppen för alla att använda men enbart medlemmars programvaror i SIE-föreningen kan bli godkända.
Det finns nu även en engelsk översättning av det klassiska SIE-formatet.

Det finns flera olika format varianter av SIE formatet. Det som skiljer dem åt är vilken redovisningsdata de innehåller (Läs mer om SIE-formaten).

Målsättning med SIE-standarden

  • För att veta om två program kan kommunicera ska det räcka att undersöka om båda hanterar SIE av en viss typ. Om så är fallet ska man kunna vara säker på att överföringen fungerar.
  • Filformatet ska kunna utökas utan att filer exporterade enligt tidigare versioner av standarden blir oläsbara.
  • Det ska vara lätt att skriva exporterande och importerande program i de flesta programmeringsspråk.
  • Filerna ska ha en enkel uppbyggnad.
  • Filformatet ska vara lätt att läsa utan speciell programvara. Genom att använda sig av klartext i filerna kan dessa enkelt granskas med hjälp av en vanlig editor eller ordbehandlare. Detta är viktigt för att man enkelt ska kunna verifiera funktionen hos de system som skapar och läser filerna.
  • Filformatet ska vara så generellt som möjligt, så att det täcker in de flesta variationer i exporterbara data som förekommer i olika ekonomiadministrativa program. På motsvarande sätt ska de flesta variationer i databehov i importerande program tillgodoses.

Historia

I början av 1990 ökade antalet datorprogram för deklaration i Sverige. I samband med det uppstod ett behov av att kunna överföra data från bokföringsprogram och deklarationsprogram på ett snabbt och säkert sätt.

SIE-formatet introducerades 1992 för att fylla det behovet. Bokföringsprogrammen exporterade en rå balans- och resultaträkning till en enkel men mycket strikt definierad textfil. Från denna kunde deklarationsprogrammen hämta alla kontosaldon. Med hjälp av kontoplanens klassificering i olika intäkts-, kostnads-, tillgångs- och skuldslag kunde skatteprogrammet sammanställa uppgifterna till lämpliga poster i deklarationen. Att vi i Sverige har en etablerad standardiserad kontoplan (BAS-kontoplanen) gjorde detta möjligt.

SIE-formatet blev snabbt populärt och det kom önskemål om att komplettera filformatet med ytterligare uppgifter. Det ursprungliga SIE-formatet, som numera kallas typ 1, innehöll endast årssaldon. SIE-formatet utökades med periodsaldon (typ 2), objektsaldon (typ 3) export av transaktioner (typ 4) samt ett format för import av transaktioner från försystem (typ 4 i).  2008 uppdaterade sie formatet med en nygåva (4 B) där man även tar hänsyn strukna verifikationsrader.

Specifikationen av filinnehållet är en väl avvägd kompromiss. Det förekommer stora variationer i ekonomisystemens lagringsstrukturer. Samtidigt förekommer många gemensamma nämnare. I SIE-formaten har man tagit fasta på dessa och baserat uppgifterna på redovisningsprogrammens största gemensamma nämnare.